MR

U bent hier: Home / Organisatie / MR

MR

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft officieel instemmings- en advies bevoegdheden over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Zij adviseert onze school, gevraagd en ongevraagd, over allerlei ‘schoolse’ aange­legenheden. Het accent ligt hierbij vooral op de be­leidsmatige kant van zaken. De MR is dus de officiële spreekbuis van de ouders en de leerkrachten richting schooldirectie.

De onderwerpen waarover de MR zeggenschap heeft zijn opgesteld in een reglement medezeggenschap. Over bepaalde zaken heeft de MR (of het ouder- of leerkrachten-deel ervan) medebeslissingsrecht, zoals bijvoorbeeld over onderwijskundige doelstellingen (Jenaplan), schoolreglement, activiteitenplan, beleid over ouderparticipatie en over het formatieplan. Als de MR medebeslissingsrecht heeft, kan de directie geen besluiten nemen zonder instemming van de MR.  

Over alle andere zaken die de school aangaan mag de MR alleen adviseren. Ook een advies van de MR moet de directie terdege in overweging nemen. In feite zijn er zoveel onderwerpen waarover de MR zich kan buigen dat de MR een keuze moet maken wat de belangrijkste onderwerpen zijn om energie in te stoppen.  

De MR bestaat uit drie ouders en uit drie personeelsleden van onze school. Ouders en teamleden zijn evenredig vertegenwoordigd. De directeur is adviseur, hij heeft een voorlichtende en adviserende rol.

Als bij de oudergeleding een vacature ontstaat, worden ouders opgeroepen zich aan te melden als kandidaat-lid voor de MR. Bij meerdere kandidaat-leden wordt door middel van een verkiezing onder de ouders bepaald wie toetreedt tot de MR.

Ouders en teamleden voeren 6 keer per jaar overleg met de directie. De data, de agenda van de vergadering en de notulen zijn hieronder opgenomen.

Indien u als ouder vragen wilt stellen aan de MR , dan kunt u altijd bij één van de MR-leden terecht of mailen naar: dekringmr@gmail.com

  • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

    Onze school is onderdeel van de Vereniging De Oorsprong en alle scholen samen hebben binnen De Oorsprong weer een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. In de GMR zijn alle zeven basisscholen van De Oorsprong vertegenwoordigd met een personeelslid en een ouder. In totaal bestaat de GMR uit maximaal veertien stemgerechtigde leden. Deze GMR bespreekt met het Algemeen Bestuur over zaken die voor alle scholen gemeenschappelijk van belang zijn. Twee leden van de MR van De Kring zijn lid van deze GMR.

  • Jaarplanning MR

    Lees verder