Bestuur

U bent hier: Home / Organisatie / Bestuur

Bestuur

De beide locaties van onze school behoren tot de negen scholen van de vereniging De Oorsprong. De volledige naam van onze schoolvereniging luidt: vereniging De Oorsprong voor protestants christelijk onderwijs te Doorn, Driebergen, Wijk bij Duurstede.

In Driebergen ressorteren de volgende scholen onder de vereniging:

  • de Kring
  • de Uilenburcht
  • de Zonheuvel

 De Oorsprong is op 01-01-2005 ontstaan uit een fusie van de christelijke schoolverenigingen uit Doorn, Driebergen en Wijk bij Duurstede.

Betekenis van de naam De Oorsprong

  1. de samenvoeging van een aantal verenigingen betekent een nieuwe stap, een nieuw begin van een samenwerkingsverband en vormt als zodanig de oorsprong van die ontwikkeling in de toekomst.
  2. de oorsprong is het begin, de start van waaruit het kind zich ontwikkelen kan tot een compleet en gelukkig mens; een mens met een oorspronkelijk karakter, mede gevormd op de scholen van onze vereniging.
  3. de oorsprong biedt het lerende kind een bron, een basis en een richting in het leven, met als richtsnoer en inspiratie het evangelie van Jezus Christus.

De vereniging heeft als grondslag de Bijbel en als inspiratiebron voor het beleidsmatig en onderwijskundig handelen, het evangelie van Jezus Christus. De vereniging heeft als hoofddoel het stimuleren en bevorderen van het geven en doen geven van protestants christelijk onderwijs conform de grondslag.
Het bestuur van de vereniging wordt gekozen uit en door de leden van de vereniging. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de scholen, maar heeft de dagelijkse leiding gemandateerd aan een managementteam.

Als u de grondslag van de vereniging kunt onderschrijven kunt u lid worden van De Oorsprong, waarmee u het recht en de gelegenheid krijgt om invloed uit te oefenen op het beleid binnen het protestants christelijk onderwijs in Doorn, Driebergen en Wijk bij Duurstede.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar: www.de-oorsprong.nl  

Bijbel en christendom worden als de waardevolle bronnen gezien bij het onderwijs op onze school. In de doelstelling van de school (verwoord in het schoolplan) en in de dagelijkse praktijk wordt getracht invulling te geven aan genoemde uitgangspunten, zoals b.v. respectvol omgaan met elkaar, het unieke van ieder kind en mens waardevol achten en de voorbeeldfunctie van leerkrachten. Bij aanstelling van onderwijskrachten wordt gevraagd naar een positief christelijke levenshouding.

Het managementteam: het dagelijks bestuur

Kwalitatief goed onderwijs vereist een gedegen beleid op het gebied van financiën, materiële zaken en personeelsbeleid alsmede goed overleg met de gemeentelijke overheid. Om al deze taken op verenigingsniveau adequaat uit te voeren is t.b.v. het dagelijks bestuur van de vereniging gekozen voor een bovenschools managementteam. Het managementteam bestaat uit drie personen; basisschooldirecteuren die geheel of gedeeltelijk hiervoor vrijgesteld zijn. Zij behartigen alle bovenschoolse zaken, ontwikkelen beleidsvoorstellen en ondersteunen/adviseren de directies op de afzonderlijke scholen.